Erişilebilirlik Menüsü

Ekran Okuyucu

Seçili Alan Okuyucu

Bağlantı Vurgula İkonu

Bağlantı Vurgula

Metni Büyüt İkonu

Büyük Metin

Metni Sola Hizala

İmleç

Okuma Kılavuzu

Okuma Maskesi

Disleksi Dostu

Kontrast

Solgunlaştırma

Düşük Doygunluk

Yüksek Doygunluk

VİRANŞEHİR SÖZLEŞMELİ ZABIT KATİBİ NİHAİ BAŞARI LİSTESİNE GÖRE BAŞARILI OLAN ADAYLARDAN İSTENECEK EVRAKLAR
11.08.2021

1- Öğrenim mezuniyet belgesinin aslı veya onaylı sureti .
( Başvuru süresince e-devlet sisteminden öğrenim durumu çıktısı alarak başvurusunu tamamlayan adayların mezuniyet belgesinin aslı veya noter tasdikli suretini Başkanlığımıza sunması gerekmektedir. Aslı gösterilmek suretiyle komisyonlarca tasdik edilmiş belge sureti kabul edilir )
2 -Erkek adayların askerlik durumlarını gösterir belgenin aslı veya onaylı örneği.
( Belgede askerliğin başlangıç ve terhis tarihlerinin açıkça belirtilmesi gerekmektedir ) Askerlikten muaf adayların muafiyetlerine ilişkin bilgi ve belgelerin mutlaka askerlik durum belgesi ekine iliştirilerek ( Örneğin sağlık nedeni ile askerlikten muaf tutulmuş adaya ait muaf tutulma nedenini gösteren sağlık raporunun da getirilmesi gerekmektedir )
3- Başka kurum ve kuruluşa karşı mecburi hizmetle yükümlü bulunmadığına dair bildirim. 
4- Son 3 ay içerisinde çekilmiş 2 adet biometrik vesikalık fotoğraf .
( Fotoğrafın devlet memurları kılık ve kıyafet yönetmeliğine uygun olması gerekmektedir. )
5 -Mal bildirim formu.
 ( Elle veya Bilgisayar Ortamında Doldurulabilir. )
6- 2020 KPSS sonuç belgesinin bilgisayar çıktısı.
7 -Eş Beyan Dilekçesi 
8- Vukuatlı nüfus aile kayıt örneği. 
( Anne, Baba, Eş , Kardeş ve Çocukları gösterir şekilde )
( Bayan adaylardan evli olanların kızlık soyadı  ve evlendikten sonraki soyadlarına göre ayrı ayrı aile kayıt örneği )
9 -Adli sicil ve arşiv kaydı .
   Evlilik ve boşanma  durumunda evlilik ve kızlık soyadlarında ad ve soyadı değişikliği durumunda eski ve yeni ad ve soyadlarında ayrı ayrı gösterir şekilde adli sicil kaydı )
10 Adalet Bakanlığı Memur Sınav ve Atama Nakil Yönetmeliği'nin 20. Maddesinin C bendi uyarınca Sağlık Beyan Dilekçesi. 
11-Hakkında devam eden ceza soruşturması veya kovuşturması bulunup bulunmadığına dair yazılı beyan dilekçesi.
12- Nüfus Cüzdan Sureti

Ek-1 Başka Kurum Beyanı Formu

Ek-2 Eş Durum Beyanı

Ek-3 Hakkında Ceza Soruşturması Bulunmadığını Bildirir Form

Ek-4 Mal Bildirim Formu

Ek-5 Sağlık Beyanı Formu

 

Adres

Yenişehir, 63700 Viranşehir/Şanlıurfa

Telefon

414 511 31 72 - 414 511 52 93

414 511 39 59

E-Posta